Kontaktní údaje správce:

Škola: Základní škola Březinská 1702, 258 01 Vlašim

Tel.: 317 842 610

Email: skola@zsbrezinska.cz

ID datové schránky: j857wei

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje na pověřence: 

Ing. Veronika Hanusová 

Email: skola@zsbrezinska.cz

Tel.: 603 755 315

Mgr. Marie Míková

ředitelka školy